เก็บเป็นสถิติ

BIA-P.2.4/6 กล่อง 1

เก็บเป็นสถิติ

กล่อง 1

BIA-P.2.4/6-1 ธรรมกถาบางเรื่อง

BIA-P.2.4/6-2 การถึงพระรัตนตรัย

BIA-P.2.4/6-3 พุทธทำนายฝันของพระเจ้าโกศล และ อาหารของดวงใจ

BIA-P.2.4/6-4 คติธรรมของพุทธทาส

BIA-P.2.4/6-5 สูตรเว่ยหล่าง กับ ปาฐกถาเกี่ยวกับนิกายเซ็น

BIA-P.2.4/6-6 วิถีแห่งการเข้าถึงพุทธธรรม

BIA-P.2.4/6-7 สูตรของเว่ยหล่าง กับ ปาฐกถาเกี่ยวกับนิกายเซ็น

BIA-P.2.4/6-8 คติธรรมของพุทธทาส จากเรื่องทุกขัปปนูทนกถา

BIA-P.2.4/6-9 พุทธศาสนากับสังคม

BIA-P.2.4/6-10 อาหารของดวงใจ

พ.ศ. 2495

Sub-file

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 1222 หน้า