สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2469

BIA-P.1/13 กล่อง 1

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2469

BIA-P.1/13-1 ประชุมปาฐกถาของ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

พ.ศ. 2469

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 189 หน้า และมีบันทึกลายมือของพุทธทาสภิกขุด้วยปากกา

ปาฐกถา

ปาฐกถา

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร