สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2485

BIA-P.1/28 กล่อง 2

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2485

BIA-P.1/28-1 นิราศไปลพบุรี บันทึกการเที่ยว ๑ วันของอินทปัญโญ

BIA-P.1/28-2 บันทึกเทศน์ สุสิมสูตร

BIA-P.1/28-3 ZEN IN ENGLISH LITERATURE AND ORIENTAL CLASSICS

พ.ศ. 2485

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อนและปกแข็ง จำนวน 606 หน้า และมีบันทึกลายมือของพุทธทาสภิกขุด้วยปากกา

นิราศลพบุรี, เที่ยวลพบุรี, บันทึกเทศน์, สุสิมสูตร, เซน, พุทธศาสนานิกายเซน

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1/28-3
พ.ศ. 2485
Item