บาลี อภิธานปฺปทีปิกา และ สูจิ

BIA-P.1.2.1/21 กล่อง 3

บาลี อภิธานปฺปทีปิกา และ สูจิ

BIA-P.1.2.1/21 กล่อง 3 บาลี อภิธานปฺปทีปิกา และ สูจิ

พ.ศ. 2477

Sub-file

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็ง จำนวน 954 หน้า

พจนานุกรมบาลี, ภาษาบาลี

พจนานุกรมบาลี, ภาษาบาลี

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร