สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2476

BIA-P.1/20 กล่อง 1

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2476

BIA-P.1/20-1 THE CHINESE BUDDHIST Vol.2, No.2 July 2476 (1932)

พ.ศ. 2476

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 63 หน้า และมีบันทึกลายมือของพุทธทาสภิกขุด้วยปากกา

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1/20-1
พ.ศ. 2476
Item