เมื่อไปประเทศอินเดีย

BIA-P.1.1.1 กล่อง 1

เมื่อไปประเทศอินเดีย

BIA-P.1.1.1/1 THE ABIDHAMMA PHILOSOPHY

BIA-P.1.1.1/2 THE ABORIGINALS

BIA-P.1.1.1/3 AESTHETIC EXPERIENCE in RELIGION

BIA-P.1.1.1/4 AESOP'S FABLES

BIA-P.1.1.1/5 AIDS TO PALI CONVERSATION AND TRANSLATION

BIA-P.1.1.1/6 AJANTA

BIA-P.1.1.1/7 AJANTA AND ELLORA

BIA-P.1.1.1/8 ANCIENT BUDDHISM IN JAPAN I

BIA-P.1.1.1/9 ANCIENT BUDDHISM IN JAPAN II

BIA-P.1.1.1/10 ANCIENT INDIA

BIA-P.1.1.1/11 ANCIENT INDIA AND SOUTH INDIAN HISTORY & CULTURE Vol. I

BIA-P.1.1.1/12 ANCIENT INDIA AND SOUTH INDIAN HISTORY & CULTURE Vol. II

BIA-P.1.1.1/13 ANCIENT INDIA Bulletin of the Archaeological Survey of India NUMBER 5

BIA-P.1.1.1/14 ANCIENT INDIA Bulletin of the Archaeological Survey of India NUMBER 18 & 19

พ.ศ. 2484 ถึง พ.ศ. 2508

Sub-file

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 57764 หน้า และมีประทับตราว่า "เมื่อไปประเทศอินเดีย ตุลาคม ๒๔๙๘" , "เมื่อไปประเทศอินเดีย มี.ค. ๐๙" และลายมือของพุทธทาสภิกขุเขียนด้วยปากกา

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1.1.1/1
พ.ศ. 2486
Item
BIA-P.1.1.1/2
พ.ศ. 2487
Item
BIA-P.1.1.1/3
พ.ศ. 2490
Item
BIA-P.1.1.1/4
Item
BIA-P.1.1.1/5
พ.ศ. ม.ป.ป.
Item
BIA-P.1.1.1/6
พ.ศ. 2508
Item
BIA-P.1.1.1/7
พ.ศ. 2505
Item
BIA-P.1.1.1/8
พ.ศ. 2478
Item
BIA-P.1.1.1/9
พ.ศ. 2478
Item
BIA-P.1.1.1/10
พ.ศ. 2494
Item