เก็บเป็นสถิติ

BIA-P.2.4/7 กล่อง 1

เก็บเป็นสถิติ

กล่อง 1

BIA-P.2.4/7-1 พุทธประวัติจากพระโอษฐ์

BIA-P.2.4/7-2 ธรรมปรีชานุสรณ์

BIA-P.2.4/7-3 การปฏิบัติธรรม

BIA-P.2.4/7-4 วิถีแห่งการบรรเทาทุกข์ (ทุกขัปปนทนกถา)

BIA-P.2.4/7-5 สูตรเว่ยหล่าง กับ ปาฐกกถาเกี่ยวกับนิกายเซ็น

BIA-P.2.4/7-6 ชุมนุม บทประพันธ์ของสิริวยาส

BIA-P.2.4/7-7 อาหารของดวงใจ

BIA-P.2.4/7-8 คู่มืออุบาสกอุบาสิกา ภาค ๑-๒ ทำวัตรเช้าเย็นและสวดมนต์พิเศษบางบท แปลไทย

BIA-P.2.4/7-9 ความกลัว

BIA-P.2.4/7-10 โทษที่สับปลับเป็นพิเศษของตัวตน

BIA-P.2.4/7-11 เรื่องเกี่ยวกับความดับทุกข์

BIA-P.2.4/7-12 เรื่องเกี่ยวกับความดับทุกข์

BIA-P.2.4/7-13 เรื่องเกี่ยวกับความดับทุกข์

BIA-P.2.4/7-14 เรื่องเกี่ยวกับความดับทุกข์

BIA-P.2.4/7-15 เรื่องเกี่ยวกับความดับทุกข์

BIA-P.2.4/7-16 เรื่องเกี่ยวกับการบวช

พ.ศ. 2497

Sub-file

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 1178 หน้า

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.2.4/7-2
พ.ศ. 2497
Item
BIA-P.2.4/7-3
พ.ศ. 2497
Item
BIA-P.2.4/7-7
พ.ศ. 2497
Item
BIA-P.2.4/7-9
พ.ศ. 2497
Item