อรรถกถาบาลี เล่ม 23 อรรถกถาธรรมบท ภาค 7 ขุททกนิกาย มล-ธัมมัฏฐ-มัคค-ปกิณณก-นิรย-นาควรรค

BIA-P.1.2/69

อรรถกถาบาลี เล่ม 23 อรรถกถาธรรมบท ภาค 7 ขุททกนิกาย มล-ธัมมัฏฐ-มัคค-ปกิณณก-นิรย-นาควรรค

BIA-P.1.2/69 กล่อง 12 ธมฺมปทฏฺฐกถาย สตฺตโม ภาโค มล-ธมฺมฏฺฐ-มคฺค-ปกิณณก-นิรย-นาค วคฺค วณฺณนา

พ.ศ. 2478

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 201 หน้า

ธรรมบท, อรรถกถาธรรมบท

ธรรมบท, อรรถกถาธรรมบท

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร