พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 26 สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย วิมาน เปตวัตถุ เถรคาถา เถรีคาถา

BIA-P.1.2/26

พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 26 สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย วิมาน เปตวัตถุ เถรคาถา เถรีคาถา

BIA-P.1.2/26 กล่อง 5 สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ สุตฺตนฺตปิฏเก ขุทฺทกนิกายสฺส วิมานวตฺถุ - เปตวตฺถุ - เถรคาถา - เถรีคาถา

พ.ศ. 2502

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 591 หน้า

พระไตรปิฎกบาลี, สุตตันตปิฎก

พระไตรปิฎกบาลี, สุตตันตปิฎก, ขุททกนิกาย, วิมานวัตถุ, เปตวัตถุ, เถรคาถา, เถรีคาถา

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร