สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2455

BIA-P.1/4 กล่อง 1

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2455

BIA-P.1/4-1 กล่อง 1 พุทธประวัติ เล่ม ๑

พ.ศ. 2455

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 191 หน้า และมีบันทึกลายมือของพุทธทาสภิกขุด้วยปากกา

พุทธประวัติ

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1/4-1 กล่อง 1
พ.ศ. 2455
Item