พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 12 สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์

BIA-P.1.2/12

พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 12 สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์

BIA-P.1.2/12 กล่อง 3 สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ สุตฺตนฺตปิฏเก มชฺฌิมนิกายสฺส มูลปณฺณาสกํ

พ.ศ. 2502

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 561 หน้า

พระไตรปิฎกบาลี, สุตตันตปิฎก

พระไตรปิฎกบาลี, สุตตันตปิฎก, มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร