ปรมัตถทีปนี อัฏฐกถา จริยาปิฎก ๒

BIA-P.1.2.1/30 กล่อง 4

ปรมัตถทีปนี อัฏฐกถา จริยาปิฎก ๒

BIA-P.1.2.1/30 กล่อง 4 ปรมัตถทีปนี อัฏฐกถา จริยาปิฎก ๒

Sub-file

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็ง จำนวน 225 หน้า

พระสูตร, อรรถกถา, อธิบายธรรม

อธิบายธรรม, พระสูตร, อรรถกถา

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร