สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2530

BIA-P.1/72 กล่อง 17

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2530

BIA-P.1/72-1 คู่มืออุบาสกอุบาสิกา ภาค ๑-๒ ทำวัตรเช้า - เย็น และสวดมนต์พิเศษบางบท

BIA-P.1/72-2 ฏีกาธัมจักกัปปวัตตนสูตร ของเก่า

BIA-P.1/72-3 บันทึกโอวาท ท่านอาจารย์ฮุ่ยเม้ง

BIA-P.1/72-4 ประโยชน์สูงสุดของชีวิตนี้

BIA-P.1/72-5 เรื่องเกี่ยวกับธาตุ

BIA-P.1/72-6 สมาธิ ปีที่ 3 ฉบับที่ 25 ประจำเดือนตุลาคม 2530

BIA-P.1/72-7 สันติภูมิ ธรรมเทศนา ของพระอาจารย์ชา สุภัทโท

BIA-P.1/72-8 อาณาจักรศรีวิชัยที่ไชยา

พ.ศ. 2530

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 1167 หน้า และมีลายมือของพุทธทาสภิกขุเขียนด้วยปากกา