อรรถกถาบาลี เล่ม 55 ปรมัตถทีปนี อรรถกถาปัญจปกรณ์ ธาตุกถา

BIA-P.1.2/90

อรรถกถาบาลี เล่ม 55 ปรมัตถทีปนี อรรถกถาปัญจปกรณ์ ธาตุกถา

BIA-P.1.2/90 กล่อง 14 ปรมตฺถทีปนี นาม ธาตุกถาทิ ปญฺจปฺปกรณฏฺฐกถา

พ.ศ. 2465

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 717 หน้า

ปรมัตถทีปนี, ธาตุกถา, อรรถกถาปัญจปกรณ์ ธาตุกถา

ธาตุกถา, ปรมัตถทีปนี, อรรถกถาปัญจปกรณ์ ธาตุกถา

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร