ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๓ พุทธสมัย ตอนที่ ๔

BIA-P.1.2/146

ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๓ พุทธสมัย ตอนที่ ๔

BIA-P.1.2/146 กล่อง 17 ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๓ พุทธสมัย ตอนที่ ๔

พ.ศ. 2449

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 79 หน้า

พระสูตร, พระสูตรแปลไทย, ธรรมสมบัติ, พุทธสมัย

สพรหมกสูตร, มาตาปิตุคุณสูตร, นาถกรณธรรมสูตร, สารารณิยธรรมสูตร, ภิกขุอปริหานิยธรรมสูตร, สัปปุริสธรรมสูตร, อปัณณกสูตร

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร