สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2482

BIA-P.1/25 กล่อง 2

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2482

BIA-P.1/25-1 ประวัติการพิพิธภัณฑ์และอธิบายเมืองไชยา

พ.ศ. 2482

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 29 หน้า และมีบันทึกลายมือของพุทธทาสภิกขุด้วยปากกา

ประวัติเมืองไชยา, การพิพิธิธภัณฑ์

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร