สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2452

BIA-P.1/3 กล่อง 1

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2452

BIA-P.1/3-1 กล่อง 1 ศิริพจนภาค เล่ม ๒ รวม ๖ ตอน ร.ศ. ๑๒๗

พ.ศ. 2452

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็ง จำนวน 582 หน้า และมีบันทึกลายมือของพุทธทาสภิกขุด้วยปากกา

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร