สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2468

BIA-P.1/12 กล่อง 1

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2468

BIA-P.1/12-1 แนะพุทธประวัติ

BIA-P.1/12-2 หนังสือถนอมสุข

พ.ศ. 2468

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 142 หน้า และมีบันทึกลายมือของพุทธทาสภิกขุด้วยปากกา

พุทธประวัติ, พุทธศาสนา -- หัวข้อธรรม

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1/12-1
พ.ศ. 2468
Item
BIA-P.1/12-2
พ.ศ. 2468 ถึง พ.ศ. 2476
Item