สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2487

BIA-P.1/30 กล่อง 2

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2487

BIA-P.1/30-1 พจนานุกรม ไทย - อังกริด

BIA-P.1/30-2 THE SUTRA OF WEI LANG (OR HUI NENG)

พ.ศ. 2487

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 1,138 หน้า และมีลายมือของเขียนพุทธทาสภิกขุด้วยปากกาและดินสอ

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย, เซน, พุทธศาสนานิกายเซน, คำศัพท์, เว่ยหล่าง

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1/30-2
พ.ศ. 2487
Item