พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 10 สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค

BIA-P.1.2/10

พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 10 สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค

BIA-P.1.2/10 กล่อง 2 สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ สุตฺตนฺตปิฏเก ทีฆนิกายสฺส มหาวคฺโค

พ.ศ. 2470 ถึง พ.ศ. 2501

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 1019 หน้า

พระไตรปิฎกบาลี, สุตตันตปิฎก

พระไตรปิฎกบาลี, สุตตันตปิฎก, ทีฆนิกาย มหาวรรค

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร