พระไตรปิฎกเล่มที่ 27 สุตตันตปิฎกเล่มที่ 19 ขุททกนิกายชาดก ภาค 1 เตรสนิบาต นิบาตชาดก เล่ม ๑๒ เตรสนิบาต

BIA-P.1.2/128

พระไตรปิฎกเล่มที่ 27 สุตตันตปิฎกเล่มที่ 19 ขุททกนิกายชาดก ภาค 1 เตรสนิบาต นิบาตชาดก เล่ม ๑๒ เตรสนิบาต

BIA-P.1.2/128 กล่อง 16 นิบาตชาดก เล่ม ๑๒ เตรสนิบาต

พ.ศ. 2469

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 171 หน้า

สุตตันตปิฎก, ชาดก, พระสูตร, นิบาตชาดก

นิบาตชาดก, ชาดก, สุตตันตปิฎก, พระสูตร

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1.2/128 กล่อง 16
พ.ศ. 2469
Item