สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2503

BIA-P.1/45 กล่อง 6

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2503

BIA-P.1/45-1 คำสอนแห่งนิกายเซ็น ของ ฮวงโป

BIA-P.1/45-2 จินดามณี และพระพุทธศาสนากับโลก

BIA-P.1/45-3 ชุมนุมเทศนาของพุทธทาสภิกขุ เล่ม ๑

BIA-P.1/45-4 ปทานุกรมการตั้งชื่อและนามสกุล

BIA-P.1/45-5 แผนที่โบราณคดี แห่งประเทศไทย ARCHAEOLOGICAL MAP OF THAILAND

BIA-P.1/45-6 พุทธประวัติทัศนะศึกษา

BIA-P.1/45-7 พุทธศาสนประวัติ ระหว่าง ๒๕oo ปีที่ล่วงแล้ว เล่ม ๑

BIA-P.1/45-8 ยุวพุทธสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๐๓

BIA-P.1/45-9 เรื่องน่าศึกษา

"BIA-P.1/45-10 เรื่องโบราณคดี จากลายพระหัตถ์สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ กับ ของศาสตราจารย์ หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์

BIA-P.1/45-11 รัตนมณีแห่งโลกุตตรปัญญา (วัชรักเขทิสูตร) กับ คำบรรยายธรรมครั้งที่สอง และคำแปลสูตรเว่ยหลาง (บทที่ ๘ - ๙ - ๑๐)

BIA-P.1/45-12 สรภาณปาฐ

BIA-P.1/45-13 อบรมวิปัสสนาภูมิ ตอนที่ ๑ เรื่องทาง ๗ สาย

BIA-P.1/45-14 อานาปานสติภาวนา

BIA-P.1/45-15 ZEN AND ZEN CLASSICS Volume One"

พ.ศ. 2503

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 2961 หน้า และมีลายมือของพุทธทาสภิกขุเขียนด้วยปากกา

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1/45-9
พ.ศ. 2503
Item
BIA-P.1/45-12
พ.ศ. 2503
Item
BIA-P.1/45-14
พ.ศ. 2503
Item
BIA-P.1/45-15
พ.ศ. 2503
Item