พระไตรปิฎกเล่มที่ 27 สุตตันตปิฎกเล่มที่ 19 ขุททกนิกายชาดก ภาค 1 จตุกกนิบาต กาลิงควรรคที่ 1 นิบาตชาดก เล่ม ๑๖ จตุกนิบาต กาลิงควรรคที่ ๑

BIA-P.1.2/123

พระไตรปิฎกเล่มที่ 27 สุตตันตปิฎกเล่มที่ 19 ขุททกนิกายชาดก ภาค 1 จตุกกนิบาต กาลิงควรรคที่ 1 นิบาตชาดก เล่ม ๑๖ จตุกนิบาต กาลิงควรรคที่ ๑

BIA-P.1.2/123 กล่อง 16 นิบาตชาดก เล่ม ๑๖ จตุกนิบาต กาลิงควรรคที่ ๑

พ.ศ. 2463

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 82 หน้า

สุตตันตปิฎก, ชาดก, พระสูตร, นิบาตชาดก

นิบาตชาดก, ชาดก, สุตตันตปิฎก, พระสูตร

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร