พระไตรปิฎกเล่มที่ 28 สุตตันตปิฎกเล่มที่ 20 ขุททกนิกาย ชาดก ภาค 2 มหานิบาต นิบาตชาดก เล่ม ๒๑ มหานิบาต

BIA-P.1.2/133

พระไตรปิฎกเล่มที่ 28 สุตตันตปิฎกเล่มที่ 20 ขุททกนิกาย ชาดก ภาค 2 มหานิบาต นิบาตชาดก เล่ม ๒๑ มหานิบาต

BIA-P.1.2/133 กล่อง 16 นิบาตชาดก เล่ม ๒๑ มหานิบาต

ชาดก กล่าวถึงกล่าวถึงอดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์มีลักษณะเป็นนิทานสุภาษิต แต่ในตัวพระไตรปิฎกไม่มีเล่าเรื่องไว้ มีแต่คำสุภาษิต รวมทั้งคำโต้ตอบในนิทาน ซึ่งรายละเอียดและความเป็นมาปรากฎในอรรถกถาชาดก คือหนังสือที่แต่งขึ้นอธิบายพระไตรปิฎกอีกต่อหนึ่ง

พ.ศ. 2472

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 392 หน้า

สุตตันตปิฎก, ชาดก, พระสูตร, มหานิบาตชาดก

ชาดก, สุตตันตปิฎก, มหานิบาตชาดก, พระสูตร

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1.2/133 กล่อง 16
พ.ศ. 2472
Item