พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 21 สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกนิบาต

BIA-P.1.2/21

พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 21 สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกนิบาต

BIA-P.1.2/21 กล่อง 4 สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ สุตฺตนฺตปิฏเก องฺคุตตรนิกายสฺส ทุติโย ภาโค จตุกฺกนิปาโ

พ.ศ. 2502

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 408 หน้า

พระไตรปิฎกบาลี, สุตตันตปิฎก

พระไตรปิฎกบาลี, สุตตันตปิฎก, อังคุตตรนิกาย, จตุกนิบาต

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร