พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 43 อภิธรรมปิฎก ปัฏฐาน ภาค 4

BIA-P.1.2/43

พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 43 อภิธรรมปิฎก ปัฏฐาน ภาค 4

'BIA-P.1.2/43 กล่อง 9 สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ อภิธมฺมปิฏเก ปฏฺฐานํ จตุตฺโถ ภาโค อนุโลมทุกปฏฐานํ ปจฺฉิมํ

พ.ศ. 2500

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 578 หน้า

พระไตรปิฎกบาลี, อภิธรรมปิฎก

พระไตรปิฎกบาลี, อภิธรรมปิฎก, ปัฏฐาน ภาค 4

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร