ธมฺมปทฏฺฐกถา

BIA-P.1.2.1/2 กล่อง 1

ธมฺมปทฏฺฐกถา

BIA-P.1.2.1/2 กล่อง 1 ธมฺมปทฏฺฐกถา

พ.ศ. 2469

Sub-file

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็ง จำนวน 609 หน้า

อรรถกถาธรรมบท, ขุททกนิกาย, อธิบายธรรม

อธิบายธรรม, ขุททกนิกาย, อรรถกถาธรรมบท

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1.2.1/2
พ.ศ. 2469
Item