ธัมมปทัฏฐกถา

BIA-P.1.2/200

ธัมมปทัฏฐกถา

BIA-P.1.2/200 กล่อง 19 ธัมมปทัฏฐกถา

พ.ศ. 2485

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อนจำนวน 108 หน้า

ธรรมบท, อรรถกถาธรรมบท, นิทาน

ธรรมบท, อรรถกถาธรรมบท, นิทาน

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1.2/200 กล่อง 19
พ.ศ. 2485
Item