อรรถกถาบาลี เล่ม 45 สัทธัมมัปปัชโชติกา ภาค 1 อรรถกถาขุททกนิกาย นิทเทส

BIA-P.1.2/85

อรรถกถาบาลี เล่ม 45 สัทธัมมัปปัชโชติกา ภาค 1 อรรถกถาขุททกนิกาย นิทเทส

BIA-P.1.2/85 กล่อง 13 สทฺธมฺมปฺปชฺโชติกา นาม ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา นิทฺเทสวณฺณนา (ปฐโม ภาโค)

พ.ศ. 2464

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 477 หน้า

อรรถกถาขุททกนิกาย, สัทธัมมัปปัชโชติกา, นิทเทส

อรรถกถาขุททกนิกาย, สัทธัมมัปปัชโชติกา, นิทเทส

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร