อรรถกถาบาลี เล่ม 44 อรรถกถาชาดก ภาค 10 มหานิบาต

BIA-P.1.2/84

อรรถกถาบาลี เล่ม 44 อรรถกถาชาดก ภาค 10 มหานิบาต

BIA-P.1.2/84 กล่อง 13 ชาตกฏฺฐกถาย ทสโม ภาโค มหานิปาต วณฺณนา

พ.ศ. 2465

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 554 หน้า

ชาดก, อรรถกถาชาดก

ชาดก, อรรถกถาชาดก

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร