พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 19 สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค

BIA-P.1.2/19

พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 19 สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค

BIA-P.1.2/19 กล่อง 4 สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ สุตฺตนฺตปิฏเก สงฺยุตฺตนิกายสฺส มหาวารวคฺ

พ.ศ. 2502

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 635 หน้า

พระไตรปิฎกบาลี, สุตตันตปิฎก

พระไตรปิฎกบาลี, สุตตันตปิฎก, สังยุตตนิกาย, มหาวารวรรค

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร