อรรถกถาบาลี เล่ม 22 อรรถกถาธรรมบท ภาค 5 ขุททกนิกาย ปาป-ทณฺฑ-ชราวรรค

BIA-P.1.2/67

อรรถกถาบาลี เล่ม 22 อรรถกถาธรรมบท ภาค 5 ขุททกนิกาย ปาป-ทณฺฑ-ชราวรรค

BIA-P.1.2/67 กล่อง 12 ธมฺมปทฏฺฐกถาย ปญฺจโม ภาโค ปาป-ทณฺฑ-ชราวคฺค วณฺณนา

พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2479

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 289 หน้า

ธรรมบท, อรรถกถาธรรมบท

ธรรมบท, อรรถกถาธรรมบท

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร