อรรถกถาบาลี เล่ม 24 อรรถกถาธรรมบท ภาค 8 ขุททกนิกาย ตัณหา-ภิกขุ-พราหมณวรรค

BIA-P.1.2/70

อรรถกถาบาลี เล่ม 24 อรรถกถาธรรมบท ภาค 8 ขุททกนิกาย ตัณหา-ภิกขุ-พราหมณวรรค

BIA-P.1.2/70 กล่อง 12 ธมฺมปทฏฺฐกถาย อฏฺโม ภาโค ตณฺหา-ภิกขุ-พฺราหฺมณ วคฺค วณฺณนา

พ.ศ. 2478

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 225 หน้า

ธรรมบท, อรรถกถาธรรมบท

ธรรมบท, อรรถกถาธรรมบท

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร