เก็บเป็นสถิติ

BIA-P.2.4/25 กล่อง 13

เก็บเป็นสถิติ

กล่อง 13

BIA-P.2.4/25-1 ถ.วิบูลมงคล

BIA-P.2.4/25-2 ที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพ คุณแม่เฟี้ยม พีระบูล

BIA-P.2.4/25-3 ธรรมะชุดนั่งกลางทรายในสวนโมกข์

BIA-P.2.4/25-4.1 พ่อ

BIA-P.2.4/25-4.2 พ่อ

BIA-P.2.4/25-5 แนวสังเขป การฝึกสมถะและวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแบบอานาปานสติภาวนา และอธิบายหลักปฏิบัติอานาปานสติ

BIA-P.2.4/25-6 ธรรมปาฐกถาสำหรับนักศึกษา เรื่องส่วนสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ทุกคนควรรู้ และใจความของพุทธศาสนา

BIA-P.2.4/25-7 อนุสรณในงานฌาปนกิจศพ คุณแม่จู กลับเพชร

พ.ศ. 2515

Sub-file

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 1178 หน้า