อรรถกถาบาลี เล่ม 43 อรรถกถาชาดก ภาค 9 มหานิบาต

BIA-P.1.2/83

อรรถกถาบาลี เล่ม 43 อรรถกถาชาดก ภาค 9 มหานิบาต

BIA-P.1.2/83 กล่อง 13 ชาตกฏฺฐกถาย นวโม ภาโค มหานิปาต วณฺณนา

พ.ศ. 2465

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 498 หน้า

ชาดก, อรรถกถาชาดก

ชาดก, อรรถกถาชาดก

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร