สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2525

BIA-P.1/67 กล่อง 16

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2525

BIA-P.1/67-1 ข่าวอนาคาริก ที่ ๒/๒๕๒๕

BIA-P.1/67-2 ท่านเมสึซามะ (โมกิจิ โอกาดะ) และ วิถีการสร้างสวรรค์บนพื้นพิภพ (กิจกรรมต่างๆ ของเซไดคิวเซเคียว)

BIA-P.1/67-3 นายปรีดี พนมยงค์ ตอบคำถาม

BIA-P.1/67-4 พุทธจักร ปีที่ ๓๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๕

BIA-P.1/67-5 ศรีวิชัย ฉบับ 200 ปี รัตนโกสินทร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 เมษายน 2525

พ.ศ. 2525

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 691 หน้า และมีลายมือของพุทธทาสภิกขุเขียนด้วยปากกา