สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2480

BIA-P.1/23 กล่อง 2

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2480

BIA-P.1/23-1 คลังปริยัติ ภาค ๒

BIA-P.1/23-2 ปรัชญาและฝ่ายโยคะ หรือ โยคสูตรของมหามุนิปตัญชลิ ตอน ๒

BIA-P.1/23-3 พุทธปรัชญา อธิบายด้วยวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2480

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็ง และปกอ่อน จำนวน 1131 หน้า มีบันทึกลายมือของพุทธทาสภิกขุด้วยปากกา

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1/23-1
พ.ศ. 2480
Item