พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 37 อภิธรรมปิฎก กถาวัตถุ

BIA-P.1.2/37

พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 37 อภิธรรมปิฎก กถาวัตถุ

'BIA-P.1.2/37 กล่อง 7 สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ อภิธมฺมปิฏเก กถาวตฺถุ

พ.ศ. 2499 ถึง พ.ศ. 2502

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 1573 หน้า

พระไตรปิฎกบาลี, อภิธรรมปิฎก

พระไตรปิฎกบาลี, อภิธรรมปิฎก, กถาวัตถุ

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร