หมวดอักษร B

BIA-P.2.3.2/23 กล่อง 40

หมวดอักษร B

กล่อง 40

BIA-P.2.3.2/23-1 BUDDHA DHAMMA FOR STUDENTS

BIA-P.2.3.2/23-2 The Buddha's Doctrine of Anatta

พ.ศ. 2511 ถึง พ.ศ. 2533

Sub-file

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 459 หน้า

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.2.3.2/23-1
พ.ศ. 2511 ถึง พ.ศ. 2531
Item
BIA-P.2.3.2/23-2
พ.ศ. 2533
Item