เก็บเป็นสถิติ

BIA-P.2.4/36 กล่อง 15

เก็บเป็นสถิติ

กล่อง 15

BIA-P.2.4/36-1 คู่มืออุบาสกอุบาสิกา ภาค ๑ - ๒ ทำวัตรเช้า - เย็น และสวดมนต์พิเศษบางบท แปลไทย ของสำนักสวนโมกขพลาราม ไชยา

BIA-P.2.4/36-2 อนุสรณ์งานฉลองสมณศักดิ์พระครูภาวนากิตติ (พระอธิการวรรณา ปิยธโร)

BIA-P.2.4/36-3 อนุสรณ์ นายดำรงค์ มนต์ภาณีวงศ์

BIA-P.2.4/36-4 คติธรรมคำกลอน และศาสนพิธี

BIA-P.2.4/36-5 นิวรณ์ สิ่งที่ต้องรู้จักก่อนสิ่งใดในชีวิตประจำวัน

พ.ศ. 2528

Sub-file

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 554 หน้า