สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2492

BIA-P.1/34 กล่อง 2

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2492

BIA-P.1/34-1 วารสาร ศิลปากร ปีที่ ๓ เล่ม ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๒

BIA-P.1/34-2 วิถีแห่งการเข้าถึงพุทธธรรม และ ภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรม

BIA-P.1/34-3 สวดมนต์ฉะบับคณะสงฆ์

BIA-P.1/34-4 อริยสัจจ์คืออะไร

BIA-P.1/34-5 STANDARD A Weekly Newspaper for International Readers No.143 BANGKOK SATUDAY, SEPTEMBER 24, 1949. Tes 3.

พ.ศ. 2492

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 861 หน้า และมีลายมือของเขียนพุทธทาสภิกขุด้วยปากกา

อริยสัจสี่, ประวัติศาสตร์ไทย, ธรรมบรรยาย, บทสวดมนต์