อรรถกถาบาลี เล่ม 3 สมันตปาสาทิกา ภาค 3 อรรถกถาพระวินัย

BIA-P.1.2/48

อรรถกถาบาลี เล่ม 3 สมันตปาสาทิกา ภาค 3 อรรถกถาพระวินัย

'BIA-P.1.2/48 กล่อง 9 สมนฺตปาสาทิกาย นาม วินยฏฺฐกถาย ตติโย ภาโค มหาวคฺควณฺณนา จุลฺลวคฺควณฺณนา ปริวารวณฺณนา

พ.ศ. 2470

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 681 หน้า

สมันตปาสาทิกา, อรรถกถาพระวินัย

สมันตปาสาทิกา, อรรถกถาพระวินัย

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร