พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 45 อภิธรรมปิฎก ปัฏฐาน ภาค 6

BIA-P.1.2/45

พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 45 อภิธรรมปิฎก ปัฏฐาน ภาค 6

BIA-P.1.2/45 กล่อง 9 สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ อภิธมฺมปิฏเก ปฏฺฐานํ ฉฏฺโฐ ภาโค ปจฺจนียปฏฺฐานํ อนุโลมปจฺจนียปฏฺฐานํ ปจฺจนียานุโลมปฏฺฐานํ

พ.ศ. 2503

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 565 หน้า

พระไตรปิฎกบาลี, อภิธรรมปิฎก

พระไตรปิฎกบาลี, อภิธรรมปิฎก, ปัฏฐาน ภาค 6

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร