อรรถกถาบาลี เล่ม 39 อรรถกถาชาดก ภาค 5 ฉักก - สัตต - อัฏฐก - นวก - ทสกนิบาต

BIA-P.1.2/79

อรรถกถาบาลี เล่ม 39 อรรถกถาชาดก ภาค 5 ฉักก - สัตต - อัฏฐก - นวก - ทสกนิบาต

BIA-P.1.2/79 กล่อง 13 ชาตกฏฺฐกถาย ปญฺจโม ภาโค ฉกฺก - สตฺตก - อฏฺฐก - นวก - ทสกนิปาตวณฺณนา

พ.ศ. 2465

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 584 หน้า

ชาดก, อรรถกถาชาดก

ชาดก, อรรถกถาชาดก

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร