สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2465

BIA-P.1/11 กล่อง 1

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2465

BIA-P.1/11-1 กล่อง 1 บาลี สยามอภิธาน

BIA-P.1/11-2 กล่อง 1 เรื่องตามใจท่าน ละครเริงรมย์

พ.ศ. 2465

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็ง จำนวน 726 หน้า และมีบันทึกลายมือของพุทธทาสภิกขุด้วยปากกา

พจนานุกรมบาลี, บทละคร

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1/11-1 กล่อง 1
พ.ศ. 2465
Item