อนุพุทธประวัติ & พุทธานุพุทธประวัติ

BIA-P.1.2/187

อนุพุทธประวัติ & พุทธานุพุทธประวัติ

BIA-P.1.2/187 กล่อง 18 พุทธานุพุทธประวัติ

หนังสือถูกเย็บรวมกัน 2 เล่ม คือ พุทธานุพุทธประวัติ พิมพ์ครั้งที่ 22/2512 และ อนุพุทธประวัติ พิมพ์ครั้งที่ 23/2513

พ.ศ. 2512 ถึง พ.ศ. 2513

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 245 หน้า

พุทธประวัติ, อนุพุทธ, พระสาวก, เอตทัคคะ

พุทธประวัติ, อนุพุทธ, พระสาวก, เอตทัคคะ

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1.2/187 กล่อง 18
พ.ศ. 2512 ถึง พ.ศ. 2513
Item