พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 7 วินัยปิฎก จุลวรรค ทุติยภาค

BIA-P.1.2/7

พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 7 วินัยปิฎก จุลวรรค ทุติยภาค

BIA-P.1.2/7 กล่อง 2 สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ วินยปิฏเก จุลฺลวคฺคสฺส ทุติโย ภาโค

พ.ศ. 2502

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 462 หน้า

พระไตรปิฎกบาลี, วินัยปิฎก

พระไตรปิฎกบาลี, วินัยปิฎก, จุลวรรค ภาค 2

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร