บาลีไวยากรณ วจีวิภาค ภาคที่สอง นาม แล อัพยยศัพท

BIA-P.1.2/195

บาลีไวยากรณ วจีวิภาค ภาคที่สอง นาม แล อัพยยศัพท

BIA-P.1.2/195 กล่อง 19 บาลีไวยากรณ วจีวิภาค ภาคที่สอง นาม แล อัพยยศัพท

หนังสือถูกเย็บรวมกัน 2 เล่ม คือ บาลีไวยากรณ วจีวิภาค ภาคที่สอง นาม แล อัพยยศัพท พิมพ์ครั้งที่ 20/2473 บาลีไวยากรน์ วจีวิภาค ภาคที่๒ นาม และ อัพยยสัพท์ [หลักสูตรปเรียญธัมตรี] พิมพ์ครั้งที่ 25/2486

พ.ศ. 2473 ถึง พ.ศ. 2486

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 166 หน้า

บาลีไวยากรณ์, วจีวิภาค

บาลีไวยากรณ์, วจีวิภาค

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร