สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2509

BIA-P.1/51 กล่อง 8

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2509

BIA-P.1/51-1 คดีโลก คดีธรรม

BIA-P.1/51-2 คำพิพากษาศาลอุทรณ์ คดีวัดราชาธิวาสวิหาร

BIA-P.1/51-3 ไตรภูมิพระร่วง ของพญาลิไทย ฉบับหอสมุดแห่งชาติ

BIA-P.1/51-4 แถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๕๔ ตอนที่ ๒ พุทธศักราช ๒๕๐๘

BIA-P.1/51-5 พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๐

BIA-P.1/51-6 พุทโธวาท

BIA-P.1/51-7 เพชร พุทธสัมพันธ์

BIA-P.1/51-8 เพลงพื้นเมืองภาคใต้

BIA-P.1/51-9 วิธีปลูกต้นไม้นอกอาคาร (การจัดสวน) และ สวนญี่ปุ่น

BIA-P.1/51-10 ศิลปพื้นบ้านของไทย

BIA-P.1/51-11 อนุสรณ์งานประชุมเพลิงศพ นางถนอม หงสนันทน์

BIA-P.1/51-12 ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิศิษฏ์ศีลวัตร (มี ปียสีโล)

BIA-P.1/51-13 โอวาทท่านพุทธทาส

BIA-P.1/51-14 THE FUNDAMENTAL EXERCISES of TAI CHI CHUAN

BIA-P.1/51-15 THE GOLDEN KHERSONESE

BIA-P.1/51-16 SAMANERASIKKHA THE NOVICES' TRAINING


พ.ศ. 2509

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 3193 หน้า และมีลายมือของพุทธทาสภิกขุเขียนด้วยปากกา

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1/51-1
พ.ศ. 2509
Item
BIA-P.1/51-6
พ.ศ. 2509
Item
BIA-P.1/51-7
พ.ศ. 2509
Item
BIA-P.1/51-13
พ.ศ. 2509
Item
BIA-P.1/51-14
พ.ศ. 2509
Item
BIA-P.1/51-15
พ.ศ. 2509
Item
BIA-P.1/51-16
พ.ศ. 2509
Item