พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 39 อภิธรรมปิฎก ยมก ภาค 2

BIA-P.1.2/39

พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 39 อภิธรรมปิฎก ยมก ภาค 2

'BIA-P.1.2/39 กล่อง 8 สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ อภิธมฺมปิฏเก ยมกํ ทุติโย ภาโค

พ.ศ. 2502

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 569 หน้า

พระไตรปิฎกบาลี, อภิธรรมปิฎก

พระไตรปิฎกบาลี, อภิธรรมปิฎก, ยมก ภาค 2

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร